Coneix-nos

Qui som

La Fundació D. Eduardo Calabuig-ICAV és una institució privada sense ànim de lucre de caràcter social nascuda en 2020, fruit de la fusió de la Fundació de l’advocat D. Eduardo Calabuig Martínez i la Fundació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València (ICAV).

La Fundació D. Eduardo Calabuig-ICAV continúa amb el projecte solidari iniciat en 2008 per l’ICAV amb la constitució de la seua fundació, la Fundació de l’ICAV, que naixeria per a atendre als seus col·legiats i col·legiades més necessitats per raó de malaltia, familía nombrosa o desgràcies familiars.

Presidente

En JOSÉ SORIANO POVES, President de la Fundación D. Eduardo Calabuig- ICAV i Degà de l'ICAV.

Fundació de la Comunitat Valenciana de l'advocat D. Eduardo Calabuig Martínez

La Fundació de la Comunitat Valenciana de l’advocat D. Eduardo Calabuig Martínez va ser constituïda per la disposició testamentària disposada per D. Eduardo Calabuig Martínez el 27 de maig de 1982 amb el desig d’ajudar als funcionaris de les sucursals valencianes de l’entitat bancària de la que D. Eduardo va ser advocat durant tota la seua vida. El seu objetiu era distribuir equitativament las rendes que produiren els valors i finques de la seua propietat entre aquells que s’estimaren més necessitats per enfermetat, família nombrosa o desgràcies familiars i amb aquestos fins va ser inscrita la Fundació en el Registre General de la Generalitat (actualment, Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana) l’1 de julio de 1991.

Així mateix, D. Eduardo Calabuig Martínez va fer constar la seua voluntat que “si l’entitat bancària s’extinguia, fusionava o nacionalitzava, aquesta Fundació passara al Col·legi d’Advocats de València” per a que foren els col·legiats i col·legiades de l’ICAV els que pugueren rebre les ajudes per anàlegs motius i disposant que la Presidència de la mateixa recauria en el dega o degana del Col·legi.

Doncs bé, l’any 2018 l’entitat bancària va ser absorbida per altra, de forma que el patrimoni d’aquesta Fundació va ser traspassat en la seua integritat a l’ICAV.

retrato-e-calabuig_opt

Fundació de la Comunitat Valenciana de l'advocat D. Eduardo Calabuig Martínez

Fundació ICAV, Fundació de la Comunitat Valenciana

Fundació ICAV

La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València, en sessió celebrada el 4 de juny de 2008, va a cordar la constitució de la fundació denominada “FUNDACIÓ DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE VALÈNCIA” sent el seu fundador únic l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València (ICAV).

La Fundació de l’ICAV va nàixer amb l’objectiu principal de prestar ajuda als membres de l’ICAV en aquelles situacions personals i/o familiars que suposen o puguen suposar risc d’exclussió social o discriminació. A més de donar cobertura econòmica o assistencial a determinades situacions de companys/es o familiars, els seus objectius també incloien la realització d’accions tendents a la conciliació de la vida laboral i privada, així com la sensibilització i suport en aspectes de previsió social.

Fundació D. Eduardo Calabuig-ICAV de la Comunitat Valenciana

Fruit de la fusió d’ambdues fundaciones, es constitueix en 2020 la FUNDACIÓ D. EDUARDO CALABUIG-ICAV de la Comunitat Valenciana, que persegueix els següents fins benéfics d’interés general:

 • 1r L’atenció a les persones col·legiades de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Valencia, així com als familiars d’elles depenents, quan siguen o hagen sigut exercents, i es troben en situació de precarietat econòmica per raó de malaltia, discapacitat, dependència o altres que impliquen isc d’exclusión per qualsevol circumstància personal o familiar, així com atendre les necessitats dels seus descendents o ascendents per aquestos motius. El Patronat elaborarà un Reglamento d’ajudes que objective el tipus, quantia, temporalitat, etc. d’aquestes.
 • 2n Impulsar i fomentar estudis i modificacions sobre la previsió social dels professionals jurídics en general, mitjançant investigacions, congressos, debats i qualsevol altra activitat adequada al compliment dels seus fins.

 • 3r Compartir coneixements i experiències i coordinar actuacions amb institucions anàlogues d’altres col·legis d’advocats, nacionals o extrangeres, o professions jurídiques com les judicials, notaris, registradors, procuradors…

La finalitat última de la Fundació D. Eduardo Calabuig-ICAV és ser el vehícle a travès del qual es gestione un Projecto de Responsabilitat Social Corporativa de l’Advocacia de València, sent una Fundació al servei de todos els seus col·legiats i col·legiades i de la societat.

Objectius

La Fundació persiguix, principalment, els següents fins benéfics d’interés general:

 • 1r L’atenció a les persones col·legiades de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Valencia, així com als familiars d’elles depenents, quan siguen o hagen sigut exercents, i es troben en situació de precarietat econòmica per raó de malaltia, discapacitat, dependència o altres que impliquen isc d’exclusión per qualsevol circumstància personal o familiar, així com atendre les necessitats dels seus descendents o ascendents per aquestos motius. El Patronat elaborarà un Reglamento d’ajudes que objective el tipus, quantia, temporalitat, etc. d’aquestes.
 • 2n Impulsar i fomentar estudis i modificacions sobre la previsió social dels professionals jurídics en general, mitjançant investigacions, congressos, debats i qualsevol altra activitat adequada al compliment dels seus fins.
 • 3r Compartir conocimientos y experiencias y coordinar actuaciones con Instituciones análogas de otros colegios de Abogados, nacionales o extranjeros, o profesiones jurídicas como las Judiciales, Notarios, Registradores, Procuradores…

L’objectiu de la Fundación, per tant, no només ésel de concedir prestacions econòmiques, sinò créixer i desenvolupar-se a través d’altres formes d’actuació com investigacions, encontres, congressos, cursos, elaboración de material informatiu i docent, conferències, debats, convocatòries de premis i qualsevol altre que siga adequat per al compliment dels seus fins.

Per a que tots aquestos objectius puguen complir-se, necessitem la col·laboració de tots els col·legiats de l’ICAV. Vos animem a que poseu en coneixement de la Fundació qualsevol situació personal que pugau conéixer, perquè estudie el cas i propose les ajudes que pugueren concedir-se.

Finançament

Pel caràcter que té la  Fundació D. Eduardo Calabuig-ICAV de la Comunitat Valenciana, la seua forma de finançament és a través dels recursos obtinguts de:

 • Rendiment del patrimoni llegat per D. Eduardo Calabuig Martínez.
 • Aportacions de l’ICAV, mitjançant l’aprovació de partides amb càrrec als superàvits pressupostaris.
 • Ajudes
 • Subvencions
 • Donacions tant de persones o entitats, públiques o privades.

En aquest sentit, cal destacar que, fins l’exercici 2020, l’ICAV ha anat aportant fons a la Fundació, mitjançant de l’aprovació de partides amb càrrec als superàvits pressupostaris, amb la finalitat d’ajudar tots els col·legiats les situacions personals i/o familiars dels quals suposen o puguen suposar un risc d’exclussió social o discriminació.

Estatuts

Els Estatuts de la Fundació D. Eduardo Calabuig-ICAV de la Comunitat Valenciana es troben inscrits en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana depenent de la Conselleria de Justícia.

Descarrega d’arxius

Patronat

D’acord amb l’article 10 dels seus Estatuts, el Patronat de la Fundació D. Eduardo Calabuig-ICAV de la Comunitat Valenciana ha d’estar composat per entre 4 i 10 membres, amb càrrec de duració de 4 anys, excepte per als patrons nats, dels quals seran:

 • Qui ostente el càrrec en el Deganat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València que exercirà les funcions de President/a.
 • D. José Enrique Calabuig Giménez y D. Luís Miralles Torija-Gascó: els quals podran ser substituïts per un descendent fins la seua renúncia o baixa.
 • L’advocat/da en exercici més antic col·legiat en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València.
 • La resta dels patrons/es hauran de ser advocats/des col·legiats en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València

D’aquesta forma, l’actual Patronat de la Fundació està format per:

 • President: EN JOSÉ SORIANO POVES.
 • Vicepresident: EN MANUEL MIRALLES PECHUÁN.
 • Secretària: NA SOFÍA DE ANDRÉS GARCÍA.
 • Vicesecretari: EN JOSÉ ENRIQUE CALABUIG GIMÉNEZ.
 • Tresorera: NA VICTORIA CABEZOS DÍEZ.
 • Vocals:
  • 1r.-EN MIGUEL GUILLOT HOSPITALER.
  • 2n.-EN JOSÉ VICENTE FERRER CANET.

La Fundació en xifres

Des de la seua posada en marxa en abril de 2020 i fins a desembre de 2023, la Fundación D. Eduardo Calabuig-ICAV ha repartit un total de 801.432 € a 493 beneficiaris/àries.