Política de privacitat

La Fundació D. Eduardo Calabuig-ICAV de la Comunitat Valenciana (la Fundació) està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis del lloc Web.

Mitjançant la present Política de Privacitat (o Política de Protecció de Dades), la Fundació ICAV informa als USUARIS del lloc web https://www.fundacioncalabuigicav.es/, dels usos als que se sotmeten les dades de caràcter personal que es recaben en el lloc Web, amb la finalitat que decidisquen, lliure i voluntàriament, si desitjen facilitar la informació sol·licitada.

La Fundació es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l’objectiu d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació serà anunciada amb la deguda antelació, per tal de que tingues perfecte coneixement del seu contingut.

RESPONSABLE

El Responsable del Tractament de les dades de caràcter personal és la Fundació D. Eduardo Calabuig-ICAV de la Comunitat Valenciana, amb domicili social a aquests efectes a Plaça de Tetuán 16, 46003, València, Espanya.

Telèfon: 963 94 18 80 ext. 3257
Correu-e: fundacionD.E.Calabuig-icav@icav.es

FINALITAT DEL TRACTAMENT

La Fundació D. Eduardo Calabuig-ICAV de la Comunitat Valenciana tractará les dades aportades pels usuaris amb la finalitat de gestionar la sol·licitud que es realitze pels mateixos a través dels formularis propietat de la Fundació puestos a su disposición.

La informació facilitada pels col·legiats/des serà objecte de tractament per a les finalitats pròpies de l’ordenació de l’exercici de la professió d’advocat i per a la correcta representació d’aquesta; a més de gestionar les sol·licituds realitzades a través dels distints formularis propietat de la Fundació.  posats a la seua disposició.

En el Registre d’Activitats el Tractament de la Fundació D. Eduardo Calabuig-ICAV de la Comunitat Valenciana podrà trobar tots els tractaments de dades de la Fundacióper a les diferents finalitats.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per a complir amb les obligacions legals, mentre no s’opose al tractament o revoque el consentiment.

LEGITIMACIÓ

La Fundació D. Eduardo Calabuig-ICAV de la Comunitat Valenciana està legitimada al tractament de dades personals, pel consentiment atorgat per l’interessat/da mitjançant la signatura o acceptación dels corresponents formularis, per a un o diversos fins específics, com arreplega l’article 6.1. a) del Reglament General de Protecció de Dades Personals (RGPD).

A més, la informació facilitada pels col·legiats per a les finalitats pròpies de la ordenació de l’exercici de la prefessió d’advocat i per a la correcta representació d’aquesta, serà tractada en base a l’art. 6.1 c) del RGPD, segons el qual, el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament [Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Profesionals; Reial Decret 658/2001, de 22 de juny, pel que s’aprova l’Estatut General de l’Advocacía Espanyola; Codi Deontològic; Estatut de l’I·lustre Col·legi d’Advocats de València].

EXACTITUD DE LES DADES

D’altra banda, amb la finalitat que les dades obrants als nostres fitxers informàtics i/o en paper sempre corresponen a la realitat es tractarà de mantenir-les actualitzades. De manera que, a aquests efectes, l’usuari haurà de realitzar els canvis, directament, quan així estiga habilitat o comunicant-se, per mitja fefaent, a l’àrea o departament corresponent de la Fundació D. Eduardo Calabuig-ICAV de la Comunitat Valenciana.

DESTINATARIS

Les dades personals no seran cedits o comunicats a tercers, a excepció dels supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la/es finalitat/s expressada/es, en els supòsits previstos, segons Llei.

DRETS DELS USUARIS

No obstant això, l’interessat de les dades personats en tot cas podrà exercir els drets que li assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, i que són:

Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatius a l’interessat,
Dret a sol·licitar la seua rectificació o supressió,
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament,
Dret a oposar-se al tractament,
Dret a la portabilitat de les dades
L’interessat podrà exercir tals drets mitjançant sol·licitud acompanyada de una fotocòpia del seu D.N.I i en la qual s’especificarà quin d’aquestos sol·licita siga satisfet, remesa a la direcció de la Fundación D. Eduardo Calabuig-ICAV de la Comunitat Valenciana, Plaça de Tetuán 16, 46003, Valencia, Espanya, o a la següent direcció d’email: fundacionD.E.Calabuig-icav@icav.es

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

MESURES DE SEGURETAT

Finalment s’informa que la Fundació D. Eduardo Calabuig-ICAV de la Comunitat Valencianaadoptarà en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, donant compliment al principi de responsabilitat proactiva, per tal de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la natura, l’abast, el context i els fins del tractament, aixó com riscos de probabilitat i gravedad variables associats a cadascun dels tractaments.

Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat, preguem es pose en contacte amb nosaltres enviant un e-mail a fundacionD.E.Calabuig-icav@icav.es